Regulamin

Regulamin serwisu “Zwrot prowizji”

 1. Definicje

  1. Serwis – grupa stron internetowych działających w domenie www.prowizjazwrot.pl powiązanych ze sobą w celu poszerzenia funkcjonalności i uzupełnienia treści;
  2. Administrator – administratorem Serwisu jest spółka DM Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, Piotra Bardowskiego 4, 35-005 Rzeszów, posiadająca NIP 5170380286 i REGON 366701058, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem KRS 0000666542;
  3. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu oraz osoba żądająca podjęcia kontaktu oferowanego w Serwisie;
  4. Strona internetowa – dokument HTML (plik tekstowy odczytywany przez przeglądarkę) udostępniany w Internecie przez serwer WWW;
  5. Urządzenie końcowe – urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci;
  6. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu;
  7. Dane – wszelkie treści i informacje, podawane przez Użytkowników w celu korzystania z Serwisu, w tym dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, a także pseudonimy (nicki), wpisy, komentarze,
  8. Regulamin – niniejszy regulamin, zawierający opis działania Serwisu, zasady ochrony danych osobowych i politykę prywatności;
 2. Informacje ogólne

  1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.
  2. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę Użytkownika na treść Regulaminu i zobowiązanie do stosowania określonych w nim zasad. Użytkownicy niebędący osobami fizycznymi zobowiązani są do zapewnienia, że osoby które działają w ich imieniu i na ich rzecz zapoznają się z postanowieniami Regulaminu.
  3. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu przy użyciu następujących sposobów:
   1. poprzez informacje wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników lub ich współpracowników w formularzach znajdujących się na stronach internetowych Serwisu;
   2. poprzez zapisywane automatycznie w urządzeniach końcowych pliki Cookies (tzw. “ciasteczka”);
   3. poprzez stosowanie narzędzi analitycznych i statystycznych, takich jak Hotjar, Google Analytics, Facebook Analytics.
  4. Serwis jest utrzymywany na serwerach administrowanych przez Administratora Serwisu, wynajętych od dostawcy usług hostingowych.
 3. Informacje w formularzach

  1. Serwis zbiera Dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w formularzach kontaktowych dostępnych w Serwisie.
  2. Zebrane Dane są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza, służą do komunikacji Użytkownika z Administratorem, przygotowania oferty lub umowy dla Użytkownika, archiwizacji oraz publikowania opinii Użytkownika w Serwisie.
  3. Dane zawarte w formularzach są  przekazane podmiotom, z którymi Operator Serwisu lub Administrator współpracuje w celu uzyskania dodatkowego odszkodowania
 4. Informacja o plikach cookies

  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator (Cookies Administratora).
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. tworzenia statystyk, ułatwiających zrozumienie w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   2. utrzymania sesji Użytkownika (ewentualna możliwość w razie rozszerzenia funkcjonalności Serwisu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać danych (tzw. funkcja „zapamiętaj mnie”);
   3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania dopasowanych do niego materiałów.
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Brak zablokowania plików cookies albo brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej przez Użytkownika oznacza jego zgodę na stosowanie plików cookies.
  8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów (tzw. cookies zewnętrzne).
  10. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, np. sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/. Aby poznać zasady korzystania z plików Cookies wykorzystywane w statystykach można zapoznać się z dokumentem: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 5. Prawa i obowiązki Użytkownika

  1. Użytkownicy i osoby korzystające z Serwisu, zobowiązani są do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, do nieumieszczania wpisów lub informacji o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających dobra osobiste lub prawa, w tym prawa autorskie, innych podmiotów lub wiadomości nieprawdziwych. Każda osoba ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przez siebie obowiązujących przepisów oraz powstałą z tego tytułu szkodę.
  2. Zabrania się umieszczania przez Użytkowników w Serwisie reklam, treści promocyjnych, sponsorskich, itp., bez zgody Administratora.
  3. Zabrania się umieszczania wpisów i komentarzy zawierających wulgarne lub obraźliwe słowa lub opinie, naruszających godność lub dobra osobiste osób trzecich.
  4. Administrator może usunąć wpis lub komentarz zawierający treści zabronione według zapisów Regulaminu lub w inny sposób naruszające obowiązujące prawo, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich.
  5. Komentarze, wpisy i nick (pseudonim lub nazwa) umieszczane przez Użytkowników są jawne i mogą być wyświetlane w Serwisie. Inne Dane przekazane przez Użytkownika, takie jak adres e-mail, telefon, imię i nazwisko nie będą ujawniane w Serwisie.
 6. Sposób działania Serwisu

  1. Celem działania Serwisu jest pomoc w uzyskaniu zwrotu prowizji bankowej w przypadkach takich jak: spłata kredytu przed terminem, jaki został określony w umowie; dokonanie konsolidacji kredytu; przeniesienie kredytu do innego banku.
  2. Użytkownik, który zamierza skorzystać z możliwości uzyskania dopłaty do odszkodowania, powinien zostawić dane kontaktowe: adres e-mail i numer telefonu, w celu umożliwienia kontaktu i omówienia warunków współpracy. Podanie danych przez Użytkownika traktowane jest jako zgoda na nawiązanie kontaktu i przetwarzanie danych osobowych w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podanie danych kontaktowych nie prowadzi obowiązkowo do zawarcia umowy.
  3. Administrator Serwisu, po dokonaniu analizy sprawy na podstawie danych i dokumentów przekazanych przez Użytkownika, podejmuje decyzję, czy Użytkownik ma szanse uzyskać dopłatę do uzyskanego wcześniej odszkodowania lub uzyskać odszkodowanie. W przypadku decyzji pozytywnej, jeżeli Strony uznają, że są zainteresowane kontynuowaniem współpracy, zawrą umowę cesji wierzytelności Użytkownika wobec ubezpieczyciela. W niektórych sytuacjach Administrator może wskazać inny podmiot, który nabędzie wierzytelności Użytkownika. Szczegółowe warunki przelewu wierzytelności, prawa i obowiązki stron oraz kwota wynagrodzenia zostaną określone w umowie cesji, zawieranej poza Serwisem.
 7.  Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator serwisu.
  2. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi, gromadzone przez Serwis, będą wykorzystywane w celu nawiązania kontaktu na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w celu przygotowania, zawarcia i realizacji umowy, udzielania odpowiedzi na pytania i pisma, prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez Administratora lub jego partnerów, koniecznej obrony interesów Administratora, archiwizacji danych o klientach, prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i w celu badania zachowań i preferencji użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości swoich działań, prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych, wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości.
  3. Aby zapewnić pełną poufność danych Użytkowników, oraz zapobiec ich modyfikacjom lub wykorzystaniu przez osoby nieuprawnione, na etapie wstępnym Administrator żąda jedynie podstawowych danych, czyli adresu e-mail i numeru telefonu Użytkownika. Dalsze wykonywanie działań na rzecz Użytkownika wymaga podania przez niego dalszych informacji i Danych, odbywa się jednak bez pośrednictwa Serwisu.
  4. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest:
   • 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO): zgoda osoby, której dane dotyczą;
   • 6 ust. 1 pkt b) ww. rozporządzenia RODO: podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy; potrzeba wykonania umowy;
   • 6 ust. 1 pkt c) ww. rozporządzenia RODO: konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przepisy podatkowe, przepisy z zakresu rachunkowości)
   • 6 ust. 1 pkt f) ww. rozporządzenia RODO: konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak np. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski, dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami, marketing bezpośredni usług Administratora.
  5. Dane osobowe będą przekazywane w niezbędnym zakresie podmiotom współpracującym z Administratorem: w zakresie dokonywania wycen i kosztorysów napraw, podmiotom odkupującym roszczenia, kancelariom prawnym współpracującym z Administratorem, podmiotom prowadzącym księgi rachunkowe, upoważnionym pracownikom i współpracownikom Spółki, bankom prowadzącym rachunek Administratora, podmiotom odpowiedzialnym za utrzymywanie i serwisowanie serwerów oraz systemów informatycznych, firmom kurierskim i pocztowym, podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane będą przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+), wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników w Serwisie, w szczególności takich jak Google Analytics, Facebook Analytics;
  7. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: okres, przez jaki są wykonywane umowy, w tym okres przedawnienia roszczeń, przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości, ustawy podatkowe), okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora. W razie niezawarcia umowy z Użytkownikiem jego dane osobowe będą usuwane po upływie jednego roku, co nie dotyczy komentarzy (treść i nick) umieszczonych w Serwisie, które będą usuwane po upływie 5 lat.
  8. Administrator informuje, że Użytkownik ma prawo do:
   • dostępu do dotyczących go danych osobowych,
   • sprostowania i poprawiania danych, uzupełniania niekompletnych danych osobowych,
   • wycofania zgody na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim przetwarzanie nie jest niezbędne w celu wykonania zawartej już umowy,
   • żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
   • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,
   • wniesienia sprzeciwu wobec profilowania,
   • żądania przeniesienia jego danych osobowych.
  9. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
  10. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Administratora, Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  11. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do analizy możliwości otrzymania dodatkowego odszkodowania przez Użytkownika oraz do realizacji lub przygotowania umowy cesji. Brak podania danych uniemożliwi dokonanie analizy i zawarcie umowy. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
  12. Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu profilowania, aby skierować do niego dostosowaną do jego potrzeb komunikację i dane marketingowe.
  13. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika prosimy kierować na adres e-mail: pomoc@prowizjazwrot.pl  lub korespondencyjny administratora danych z dopiskiem “Dane osobowe”.
  14. Administrator zobowiązany jest do ochrony zebranych danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 8. Postanowienia uzupełniające

  1. Administrator udziela informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom publicznym, jeżeli obowiązek udzielenia informacji wynika z obowiązujących przepisów.
  2. Administrator może usunąć dane Użytkownika jeżeli uzyska wiarygodne informacje, że dane te zostały umieszczone bez zgody danej osoby lub z naruszeniem przepisów lub Regulaminu.
  3. Administrator może usunąć konto Użytkownika, który korzysta z Serwisu w sposób naruszający Regulamin, prawa innych użytkowników lub przepisy obowiązującego prawa.
  4. Administrator dołoży wszelkich rozsądnych starań w celu odpowiedniego zabezpieczenia przechowywanych danych.
  5. Administrator nie odpowiada za treści umieszczane w Serwisie przez Użytkowników.
  6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przejściową niemożność korzystania z Serwisu, w szczególności spowodowaną pracami modernizacyjnymi, uszkodzeniami sieci, itp..
  7. Wszelkie uwagi, pytania lub zastrzeżenia w zakresie użytkowania lub działania Serwisu oraz informacje dotyczące danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail: pomoc@prowizjazwrot.pl.
  8. Administrator jest upoważniony do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, bez konieczności informowania o tym każdego Użytkownika. Zmieniona treść regulaminu zostanie niezwłocznie opublikowana w Serwisie.